1. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z portalu jest „FREGATA” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 497, 80-309 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000073087, NIP: 584-030-44-37, REGON: 190024310.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Gromadzone dane.
  1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, nazwa(firma), adres email. Dane te są gromadzone przy wypełnianiu formularza kontaktowego.
 3. Cele przetwarzania danych.
  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie zadania pytania lub przesłania komentarza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - do czasu cofnięcia zgody.
 4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie.
  1. Podanie danych jest dobrowolne
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższym celu, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z przedstawicielem Administratora pod adresem: iod@fregata.gda.pl, tel. 58 5520027 do 29 wew. 241. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych).
  2. Kontakt z przedstawicielem Administratora w sprawie, ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@fregata.gda.pl.
  3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywana w celu prowadzenia Portalu, pracownicy i współpracownicy Administratora.
  4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 6. Zabezpieczenie danych.
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą , uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 7. Pozostałe postanowienia.
  1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
  2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.